Skip to main content

Verejné
obstarávanie

Informácie k projektom verejného obstarávania

Informácia o realizácii projektu – WOODTECH – umelecké stolárstvo

Karol Jurkas WOODTECH má schválený projekt s názvom „WOODTECH – umelecké stolárstvo“, na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):
Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Prioritná os: 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Špecifický cieľ: 3.1 Stimulovanie podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť dňa 31.03.2020 a schválená výška príspevku je 199 997,17 EUR.

Začatie realizácie projektu: 1.2021 - ukončenie realizácie projektu: 12.2021.

Hlavným cieľom projektu je stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v sektore kultúrneho priemyslu prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia realizáciou hlavných aktivít, pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom obstarania technického vybavenia a marketingových aktivít.

Projekt zahŕňa tieto aktivity:
- Aktivita 1: Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (KOTOL NA BIOMASU + NÁSYPKA)

Názov dokumentuZverejnenéSúbor na stiahnutie
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (KOTOL NA BIOMASU + NÁSYPKA)
10.11.2021
Stiahnuť súbor